ZAPISY OTWARTE!

Ekiden Białystok

22-23 czerwca 2024 r.
Do startu:
 • 28 DNI
 • 08 GODZ.
 • 38 MIN.
Regulamin – dzieci

Regulamin – dzieci

20 kwietnia 2017, aktualizacja: 4 czerwca 2018

 

Regulamin – Electrum Ekiden Mini – sztafeta dzieci

I. Organizator

Organizatorem Electrum Ekiden Mini, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164  z siedzibą w Białymstoku.

II. Współorganizatorzy:

 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Fundacja „Pomóż Im”

III. Cel

 1. Zebranie funduszy na rzecz Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 2. Zachęcania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 5. Integracja dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych.

IV. Termin, miejsce i dystans

 1. Bieg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. w Białymstoku w ramach imprezy Electrum Ekiden. Start, meta oraz strefy zmian będą umiejscowione na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 2. Starty zaczynają się od godziny 14:00, w następującej kolejności:
  • start I grupy o godz. 14:00 (numery 10-45)
  • start II grupy o godz. 14:30 (numery 46-80)
  • start III grupy o godz. 15:00 (numery 81-115)
  • start IV grupy o godz. 15:30 (numery 116-160)
  • zawsze na 15 min przed startem odbędzie się obowiązkowa odprawa, na której wręczone będą pałeczki sztafetowe
 3. Łączna długość trasy wynosi 1600 m (4 x 400 m).
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów ze względu na bezpieczeństwo i komfort zawodników. O wszelkich zmianach informacje będą zamieszczone na stronie www.electrumekiden.pl.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia 

 1. Prawo startu mają dzieci w wieku od 4 do 15 roku życia.
 2. W Biegu biorą udział wyłącznie drużyny. Drużyna musi składać się z czterech osób. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w swojej drużynie.
 3. Jeden zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie, przy czym start w każdej dodatkowej drużynie wymaga pokonania dodatkowego odcinka.
 4. W biegu obowiązuje limit 150 zespołów.
 5. Rejestracja prowadzona jest wyłącznie drużynowo. Drużynę zgłasza kapitan podając nazwę drużyny oraz wszystkich członków zespołu wyszczególniając zmiany, na których będą biegli zawodnicy, w tym dane zawodników niezbędne do rejestracji.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego.      Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na  stronie www.electrumekiden.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport.  Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  Regulaminu. Udział w Biegu mogą wziąć tylko drużyny, które dokonają pełnej rejestracji, dokonają opłaty startowej i otrzymają numer startowy.
 7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są przedstawić „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 6 czerwca 2018 roku, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 9. Pakiety startowe zawodnicy odbierają w Biurze Zawodów, które znajdować się będzie w budynku lodowiska BOSiR przy ul. 11 listopada 28 w Białymstoku. Godziny pracy biura:
  • 9 czerwca 10:00-13:30
 10. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego oraz oświadczenia podpisanego przez rodziców/ opiekunów prawnych o zdolności dziecka do udziału w biegu.
 11. Pakiety startowe zawierają numery startowe oraz pamiątkowe koszulki. (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym rozmiarze).
 12. Kolejność zawodników w sztafecie można zmienić do 3 czerwca 2018 r. edytując dane na koncie w portalu www.datasport.pl lub wysyłając informację na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.  lub w Biurze Zawodów w dniu 9 czerwca, wypełniając specjalny formularz zmian.
 13. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. powyżej.

14. Opłata wpisowa wynosi 100 zł za drużynę. Z każdej opłaty startowej 30% przeznaczone jest na potrzeby Fundacji „Pomóż Im”- Hospicjum dla Dzieci.

15. Podana wysokość opłaty startowej jest wartością minimalną. Każda drużyna może wpłacić większą kwotę, powiększając opłatę startową o dowolną wartość. Nadwyżka w całości będzie przekazana na potrzeby Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.

16. Wpłat do dnia 5 czerwca należy dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, na numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank. W tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny.

17. W przypadku dostępności miejsc, możliwe będzie opłacenie udziału za drużynę w Biurze Zawodów. Płatność tylko gotówką.

18. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

19. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

20.  Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

VI Nagrody 

 1. W Biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród najmłodszych, ma być formą zabawy, a przede wszystkim ma uwrażliwiać na pomoc potrzebującym.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.

VII Uwagi końcowe

1.  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu.

2.  Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez  ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8.  Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik, w tym wypadku Rodzic/Opiekun prawny, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu i przekaże je Organizatorowi w Biurze Zawodów lub Rodzic/Opiekun prawny podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w Biegu.

11. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.  

13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29          sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu oraz Organizatora. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

16. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do      przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że  Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji  bez powiadomienia  w celu reklamy i promocji Biegu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy

Dziękujemy wszystkim Partnerom i Sponsorom, dzięki którym organizacja tego wyjątkowego wydarzenia jest możliwa!