ZAPISY OTWARTE!

Ekiden Białystok

22-23 czerwca 2024 r.
Do startu:
 • 28 DNI
 • 09 GODZ.
 • 45 MIN.
Regulamin sztafety wirtualnej

Regulamin sztafety wirtualnej

28 maja 2020, aktualizacja: 7 września 2021

Regulamin – Electrum Ekiden Virtual

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Wirtualnego Electrum Ekiden, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Zebranie funduszy na rzecz Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w czasie pandemii koronawirusa.
 4. Integracja zawodników, drużyn firmowych i społeczności lokalnych.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Drużyna może wziąć udział w Biegu w terminie od 24 września do 17 października 2021r. włącznie. 
 2. Członkowie drużyny mogą przebiec swój dystans w dowolnym miejscu na świecie i o dowolnej porze, jednak nie później niż do 17 października 2021 r.
 3. Electrum Ekiden Virtual to dwa dystanse do wyboru:
  • dystans maratoński – 42, 195 m – przy czym przyjmujemy dystans 42,2 km za właściwy (sztafeta 6-osobowa)
  • dystans 20 km (sztafeta 4-osobowa)
 4. W przypadku sztafety maratońskiej:
  1. zawodnik I zmiany ma do pokonania dystans 7,2 km
  2. zawodnik II zmiany – 10 km
  3. zawodnik III zmiany – 10 km
  4. zawodnik IV zmiany – 5 km
  5. zawodnik V zmiany – 5 km
  6. zawodnik VI zmiany – 5 km
 5. W przypadku sztafety 4×5 każdy z zawodników ma do pokonania dystans 5 km.
  1. W czasie rejestracji nie trzeba zgłaszać dystansu poszczególnych zawodników.
 6. Zawodnik swój dystans może pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego i aktualnie obowiązujących przepisów związanych z pandemią koronawirusa.
 7. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. LIMIT CZASU

Zawodników nie obowiązuje limit czasu na żadnej ze zmian.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Drużynę do Biegu zgłasza kapitan.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia możliwe są do 17 października 2021.
 4. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
 5. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim oraz z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.

VI. ZASADY

 1. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania wybrany dystans wcześniej uzgodniony z kapitanem drużyny. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 24.09 – 17.10 2021 roku. 
 2. Uczestnik swój bieg może rejestrować dedykowaną aplikacją lub dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem, czasem pokonania i datą biegu. 
 3. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.electrumekiden.pl. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 4. Zgłoszenie można wpisać tylko raz. 
 5. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 6. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu. Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec właściwy, wskazany na swojej zmianie dystans.
 7. Zawodnik swój wynik powinien przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października włącznie. Po tym terminie przesłane wyniki nie będą brane pod uwagę.
 8. Zawodnik może skorzystać z dedykowanej aplikacji, którą można pobrać z App Store lub Google Play. Aplikacja nosi nazwę „Biegam z FBB”. Korzystając z tej aplikacji wyniki biegu będą przesłane automatycznie.
 9. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.electrumekiden.pl.
 10. Pakiety (+ ewentualna koszulka) będą wysyłane do 5 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika. Pakiety będę wysyłane pod jeden adres podany podczas rejestracji przez kapitana.
 11. Pakiet można będzie odebrać osobiście w Białymstoku w punkcie odbioru Księgarni Tania Książka. O możliwości odbioru Organizator powiadomi drogą mailową lub SMS.

VII. OPŁATY

Rejestrując się do Wirtualnego Electrum Ekiden wspierasz Fundację “Pomóż Im”. Z serca za to dziękujemy!

  1. Każda drużyna zgłoszona do Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi:
   • 270 zł/drużyna – w przypadku sztafety maratońskiej,
   • 180 zł/drużyna – w przypadku sztafety 4×5
   • Od każdej opłaty startowej 20% przeznaczone będzie na rzecz Hospicjum dla dzieci.
   • Podana wysokość opłaty startowej jest wartością minimalną. Każda drużyna może wpłacić większą kwotę, powiększając opłatę startową o dowolną wartość. Nadwyżka w całości będzie przekazana na potrzeby Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
   • Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (kartą, Blikiem lub przelewem) lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu nazwy drużyny wraz z dopiskiem “Ekiden virtual”. 
   • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Na podstawie zgłoszeń oraz przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna,
  2. Klasyfikacje drużyn kobiecych – warunkiem udziału w klasyfikacji jest udział 6 kobiet w drużynie lub 4 kobiet w drużynie, w przypadku sztafety 4×5
  3. Klasyfikacja firmowa – (w przypadku udziału minimum 5 drużyn w tej klasyfikacji).
 2. Warunki udziału w Klasyfikacji Firmowej:
  1. drużyna reprezentuje firmę, rozumianą jako dowolna forma organizacyjna będąca pracodawcą, w tym firmy prywatne, jednostki organizacyjne organu administracji państwowej i samorządowej (np. urząd);
  2. jedna firma może być reprezentowana przez dowolną ilość drużyn;
  3. reprezentantami firmy (uczestnikami sztafety firmowej) mogą być: pracownicy etatowi firmy, osoby pracujące dla tych firm na zasadzie samozatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inni współpracownicy działający na co dzień pod marką firmy;
  4. w nazwie drużyny musi znajdować się nazwa firmy (ewentualnie skrót nazwy). Nazwa drużyny może zawierać również inne elementy oprócz nazwy firmy. Nazwa firmy jest wymagana.
  5. drużyna zostanie zgłoszona do klasyfikacji Sztafet Firmowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 4. Z racji na charytatywny charakter Biegu, Organizator nie przewiduje nagród finansowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy o przestrzeganie zasad fair play. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym paragrafie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

——————————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 

Nasi Partnerzy

Dziękujemy wszystkim Partnerom i Sponsorom, dzięki którym organizacja tego wyjątkowego wydarzenia jest możliwa!